5 kroków, aby otrzymać CatSalut

System publicznej opieki zdrowotnej w Katalonii, tzw. Servicio Catalán de la Salut, tak jak w całej Hiszpanii, obejmuje wszystkich obywateli posiadających zameldowanie na terenie regionu, w tym obcokrajowców, którzy zalegalizowali swój pobyt. Oferuje im bezpłatnie wszystkie podstawowe usługi medyczne oraz dostęp do kilku dodatkowych świadczeń.

Aby skorzystać z dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wyrobić kartę zdrowia, tzw. Tarjeta Sanitaria Individual. Jest to karta magnetyczna, zawierającego dane osobowe użytkownika, kod kreskowy i literowy kod CIP (osobisty kod identyfikacyjny użytkownika CatSalut). Karta zawiera informację dotyczącą zakresu usług (koszyka świadczeń podstawowych), jakie przysługują pacjentowi w ramach państwowego systemu opieki.

 

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kartę CatSalut?


Aby zostać objętym bezpłatną opieką zdrowotną w Barcelonie, należy wykonać następujące kroki w celu rejestracji w państwowym systemie opieki zdrowotnej.

KROK 1

Przede wszystkim system opieki zdrowotnej może dotyczyć zarówno osób, które spełniają warunki, aby otrzymać opiekę bezpłatnie, jak i osób/obcokrajowców, którzy takim prawem nie zostali objęci (obywatele spoza UE). W obu przypadkach należy spełnić określone wymagania, aby uzyskać do niej prawo.

W pierwszym wypadku, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną lub posiadasz status beneficjenta takiego ubezpieczenia, przysługuje Ci prawo dostępu do wszystkich świadczeń, jakie pokrywa kataloński publiczny system opieki zdrowotnej (CatSalut). Natomiast, w przypadku obcokrajowców spoza UE, mogą oni korzystać z dostępu do opieki zdrowotnej wyłącznie w nagłych wypadkach i tylko przez pierwszy rok pobytu na terenie Katalonii.

W bardzo wyjątkowych sytuacjach możliwe jest rozszerzenie tego dostępu także o zabiegi specjalistyczne, a informacje na ten temat zamieszczono tutaj.

W każdej z w/w sytuacji najważniejsze jest jednak, aby być wpisanym do ewidencji cudzoziemców (Registro Central de Extranjeros) nieprzerwanie, od co najmniej 3 miesięcy, czyli posiadać potwierdzenie legalnego pobytu i zameldowania na terenie Katalonii.

Aby sprawdzić, czy obejmuje Was bezpłatna opieka zdrowotna należy umówić się na spotkanie w Instituto Nacional de la Seguridad Social, który potwierdzi prawo do korzystania z takiej opieki.

 

KROK 2

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej należy złożyć wniosek o wydanie karty Cat Salut (TSI) w odpowiednim urzędzie, tzw. Centro de Atención Primaria (CAP), który koresponduje z adresem zameldowania.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku uzyskacie również pod numerem telefonu 061.

 

KROK 3

Każdy ubiegający się o wyrobienie karty CatSalut zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

? N.I.E. (Número de Identidad de Extranjero);

? numeru ubezpieczenia społecznego (Número de la Seguridad Social);

? dokumentu potwierdzającego zameldowanie;

? aktu małżeństwa lub europejskiego aktu urodzenia dziecka, jeśli jesteśmy beneficjentem ubezpieczenia współmałżonka lub rodzica);

? zaświadczenia, że nie opłacamy składek ZUS w Polsce (przetłumaczonego).

 

KROK 4

W ciągu 2 – 3 tygodni na adres zameldowania zostanie przesłana karta zdrowia:

? bezterminowa, jeśli posiadasz umowę o pracę na czas nieokreślony;

? tymczasowa (na 2-3 miesiące), jeśli nie posiadasz umowy o pracę.

 

KROK 5

Poniżej zamieściliśmy listę zawierającą usługi, które zostały wyłączone z zakresu świadczeń publicznych na poziomie centralnym:

? psychoanaliza i hipnoza, operacje zmiany płci, leczenie uzdrowiskowe, operacje plastyczne niezwiązane z leczeniem następstw wypadków, choroby i wady wrodzone; opieka stomatologiczna (z wyjątkiem ekstrakcji zębów), opieka długoterminowa.

 

SYSTEM DOPŁAT

System dopłat istnieje jedynie w odniesieniu do leków i protez.

Sektor publiczny refunduje 60 proc. ceny leku, a dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotkniętych chorobą zawodową refunduje 100 proc. ceny.

Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych mają refundowane leki w 90 proc.

W hiszpańskim systemie opieki zdrowotnej, podobnie jak w Polsce, czas oczekiwania na wykonanie usługi medycznej jest dość długi. Ponieważ nie ustalono minimalnego czasu oczekiwania na jej wykonanie, w siedmiu regionach autonomicznych Hiszpanii, również w Katalonii, w celu usprawnienia systemu opieki, ustalono, że maksymalny czas oczekiwania na usługę nie może przekroczyć 150 dni.

 

Źródło